FAQ

Vragen en antwoorden over TING huiswerkcoaching

Hieronder hebben wij een aantal vragen en antwoorden (Q&A) over TING op een rijtje gezet. Bedoeld om u als ouders meer inzicht te geven in onze aanpak; en als aanknopingspunt om thuis op de coaching door TING te kunnen ‘aansluiten’.

Nee. Bij TING stellen we de groei naar zelfstandigheid en zelfsturing centraal. Hiervoor is een coachingsperiode van gemiddeld ca. 8 maanden nodig. Na die 8 maanden zou uw zoon/dochter het thuis in principe zelfstandig(er) moeten kunnen!
Met de kanttekening dat dit wel altijd persoonafhankelijk is, zeker als er bijv. AD(H)D, dyslexie, autisme, faalangst, stress et cetera spelen.  In die gevallen kan het soms juist heel behulpzaam zijn om ook tot met het examen in de huiswerkcoaching van TING te blijven. Zie onder 'Overige diensten' op deze site: de informatie over examentrainingen.
Sowieso verzorgen we jaarlijkse voor alle TING eindexamenkandidaten een zgn. 'examen-kick-off': een toegespitste voorbereidingssessie, waarbij de eindexamenkandidaten (o.m.) aan de slag gaan met de voorbereidingen voor het maken van een succesbewuste planning.

De momenten waarop jongeren bij ons instromen kunnen heel verschillend zijn: elk jaar verwelkomen wij veel brugklassers (VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium). Er is ook altijd een heel aantal 2e, 3e, 4e klassers, eveneens van alle niveaus. Havo 5, VWO 5- en 6-scholieren stromen ook in, met het oog op solide voorbereiding van het eindexamen of vervolgstudie.

Monitoring vindt plaats op basis van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de intake: de coach richt zich naar de accentpunten die tijdens dat gesprek zijn vastgesteld. Bijv.  Aaron: (leren) plannen en zich aan de planning houden + leren samenvatten, Bart: focus op risicovakken wiskunde en economie; veel oefenen! etc. Deze accentpunten worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Homi, zodat alle bij uw kind betrokken coaches er weet van hebben.
Monitoring gebeurt overwegend organisch/'on the job': door het in de gaten houden van de cijferontwikkeling (m.n.risicovakken) en daarop reageren met 'pitstops' (reflectiegesprekjes en nieuw afspraken hoe anders, handiger, succesbewuster). Pitstops resulteren altijd in afspraken 'ik ga het nu op deze nieuwe manier proberen'; ook deze hernieuwde afspraken die de leerling met zichzelf en de coach maakt, komen in Homi. Zodat steeds helder is voor de betrokken coaches, waar de aandacht op de middag naar uit moet gaan in het belang van de ontwikkeling van uw kind.
Coaches onderling kunnen elkaar door korte 'kattenbelletjes' in Homi attenderen op aandachtspunten voor een specifieke dag, bijv. 'Bart heeft morgen toets Engels ch. 1-4; overhoor vandaag nog ch. 4!'
Tijdens teamoverleg bespreken we leerlingen die tijdelijk meer aandacht nodig hebben, om welke reden dan ook.

Word je eigen leider! evaluatie
Richting einde schooljaar vindt de  'Word je eigen leider!' evaluatie plaats; een 360% graden feedback-ronde waaraan leerling, u als ouders/verzorgers en de huiswerkcoach(es) deelnemen. Dit gaat grofweg als volgt: uw zoon/dochter vult bij TING de vragenlijst 'Word je eigen leider!' in. Een lijst met 42 zelfreflectieve stellingen over huiswerk plannen, huiswerk maken en huiswerk leren; gebaseerd op een 7 puntsschaal. Hiermee ontstaat zicht op hoe uw kind zichzelf 'scoort'op de volgende 'Word je eigen leider!'velden: motivatie, doelgericht plannen, effectief leren, concentratie en motivatie. Ook de coach(es) vult/vullen dezelfde vragenlijst in over uw kind. En om een compleet beeld te krijgen betrekken wij u, als ouders, eveneens: door u te vragen ook een aantal vragen te beantwoorden.
Hieruit volgt een rapportage; met score en een advies ten aanzien van de huiswerkcoaching: na de vakantie vervolgen (met accentpunten), danwel de coaching in het nieuwe jaar afbouwen (naar minder middagen) of stoppen. Een en ander beargumenteerd, zodat u er thuis over in gesprek kunt gaan. 

 

We coachen bij TING (via ons - op Stephen Covey’s 7 habits - gebaseerde ‘Word je eigen leider!’ programma) nadrukkelijk op de volgende zaken:
1.zicht en grip krijgen op hoe het huiswerk (plannen, maken, leren) aan te pakken, en daarnaar handelen, zodanig dat dit tot betere schoolprestaties leidt.
2 bewustwording van het belang van eigen verantwoordelijkheid nemen (voor wel of niet met het huiswerk aan de slag gaan): ‘jij kiest, maar je bent ook verantwoordelijk voor je eigen keuzes!’
Het ‘Word je eigen leider!’programma behelst onder meer een workshop (19), Xperiences (20), evaluaties (zie ook: vraag 22).
Daarbij proberen we voortdurend te kijken naar uw zoon/dochter vanuit het perspectief van zijn/haar unieke potentieel: ‘Every child is born a genius!’ In plaats van naar zijn of haar zogenaamde tekortkomingen.
Bij elkaar leidt dit tot ‘hard op de inhoud, maar zacht op de relatie’ en tot een 'natuurlijke beweging': je krijgt bij TING de ruimte, maar ga je daar als TING'er niet goed mee om, dan gaat de coaching geleidelijk aan over naar (meer) controle. Als je vervolgens wel weer toenemend eigen verantwoordelijkheidsgevoel laat zien, ontstaat er weer meer ruimte.

De workshop vindt na enige tijd na de start van de huiswerkcoaching plaats tijdens de reguliere huiswerkmiddagen.
Deelname is verplicht, omdat uw zoon/dochter via de workshop kennismaakt met de grondbeginselen van het ‘Word je eigen leider!’-programma (Covey), die een belangrijke basis vormen van de huiswerkcoaching.

Leren heeft alles te maken met ERVAREN. Ga maar na: door je tong aan hete thee te branden leer je sneller, dan door te lezen over de risico’s die met thee drinken gepaard gaan. Waarschijnlijk leren we zelfs veel meer door te ervaren, dan dat we uit de schoolboeken leren.

Daarom doe je bij TING één keer in de week mee met de zogenoemde ‘Xperience’. Een kort moment van: niet leren uit de boeken, maar leren door te doen en te ervaren! Tien minuten (meestal rond 17.00 of 17.30 uur) samen iets heel anders doen: een korte film kijken, een spel of (concentratie)oefening, werken aan je persoonlijke doelen- en actielijst, een nieuwe leerstrategie uitproberen. De Xperience kan allerlei vormen aannemen, maar staat regelmatig in het teken van één van 'De zeven gewoonten die jou succesvol maken’ (van Stephen en Sean Covey). 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die openstaan voor nieuwe ervaringen (experiences!) betere studieresultaten laten zien dan jongeren die de ‘comfortzone’ prefereren. 

Hoewel we als ouders geneigd zijn het luisteren naar muziek tijdens het huiswerk maken te veroordelen, komt muziek luisteren niet per se de concentratie NIET ten goede. Bepaalde muziek zorgt bijvoorbeeld dat hartslag, ademhaling en hersengolven in balans komen, zodat je zelf beter je hersens kunt gebruiken! Nu gaat dit wel veelal om klassieke (barok)muziek en om muziek met alpha-golven - en dat is overwegend niet de smaak van jongeren - maar toch: naar rustige muziek, zonder vocals, luisteren helpt om je meer in jezelf te keren en bevordert dus concentratie en focus.

(Huiswerkcoaching op de TING-locaties)
Dit is de reden waarom we stellen: 'je mag bij TING muziek luisteren als je huiswerk maakt.'
Wel met de volgende restrictie: 'alleen via bluetooth oortjes en met je mobiel in het smart phone hotel. En niet via de TING-pc's.' 

(Online coaching)
Dit is de reden waarom we stellen: 'je mag bij TING muziek luisteren als je huiswerk maakt.'
Wel met de volgende restrictie: 'alleen via bluetooth oortjes en met je mobiel in een andere kamer. En: niet via je pc.' 
Uiteraard is dit op afstand lastiger te monitoren door de coach. Goed overleg en een fijne match tussen leerling en coach doet in dit verband wonderen.

Voor de koppeling met ons leerlingvolgsysteem Homi: wij kunnen op deze manier de Magisterplanningen (i.c. ook de studieplanners en opdrachten) van school en de cijfers inlezen. Dit maakt het mogelijk uw kind gerichter en efficienter te coachen. 

 

Meer informatie?

Bel: (030) 251 75 70

E-mail: info@ting.nl